Phong Cách Sống

1. Bạn không bao giờ có thể vượt qua đại dương trừ khi bạn có can đảm để đi xa khỏi nơi bạn đang đứng 2. Nếu bạn muốn một cái gì đó bạn chưa bao giờ có, bạn phải làm điều gì đó bạn chưa bao giờ làm 3. khoảng cách...

Bài viết gần đây